Klauzula informacyjna pełna monitoring wizyjny w siedzibie Grupy CDF Architekci

I. Administratorem Państwa danych osobowych są podmioty wchodzące w skład Grupy CDF Architekci, tj.

 1. spółka CDF Architekci sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 34a,
 2. spółka CDF Architekci sp. z o.o. II sp.k. z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 34a,
 3. Karol Fiedor prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „CDF ARCHITEKCI BIURO PROJEKTOWE KAROL FIEDOR” z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 34a.

na zasadzie Współadministrowania.

II. Państwa dane osobowe są W S P Ó Ł A D M I N I S T R O W A N E   przez podmioty wchodzące w skład grupy „CDF Architekci” w celu: ochrony bezpieczeństwa osób fizycznych i mienia w budynku stanowiącym siedzibę Współadministratorów i zmniejszenie kosztów funkcjonowania poprzez synergię – na podstawie Porozumienia o współadministrowaniu danymi.

III. Wyciąg istotnych dla Państwa postanowień Porozumienia o współadministrowanymi danymi jest dostępny na życzenie lub na naszej stronie internetowej www.cdf.net.pl w zakładce RODO. W tym miejscu wskazujemy, że:

 1. za wykonanie obowiązku informacyjnego wobec Państwa odpowiedzialna jest CDF Architekci sp. z o.o. sp.k.,
 2. za odpowiadanie na Państwa zapytania i realizację Państwa praw odpowiedzialna jest CDF Architekci sp. z o.o. sp.k.
 3. nie powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
 4. ustaliliśmy następujący PUNKT KONTAKTOWY dla osób fizycznych, których dane osobowe są przez nas Współadministrowane: Punkt Kontaktowy Grupy CDF Architekci, ul. Grunwaldzka 34a, 60-786 Poznań lub e-mail: rodo@cdf.net.pl.

WAŻNE! Pomimo wyznaczenia Punktu Kontaktowego, są Państwo uprawnieni do realizowania swoich praw wobec każdego ze Współadministratorów. W takiej sytuacji Państwa żądanie zostanie przekazane rzez Współadministratora do spółki CDF Architekci sp. z o.o. sp.k., która odpowie na żądanie.

 

IV. Monitoringiem wizyjnym objęte jest wnętrze budynku w obszarze obejmującym hol przy wejściu do budynku.

V. Państwa dane przetwarzane są w następujących celach i na następujących podstawach prawnych: w celu ochrony bezpieczeństwa osób fizycznych i mienia – na podstawie prawnie uzasadnionego  interesu Współadministratorów. Test równowagi dostępny na życzenie.

VI. Odbiorcy danych:

Państwa dane w postaci wizerunku z nagrań monitoringu będą udostępnione na podstawie zawartych umów powierzenia:

 1. firmie ochroniarskiej – dostawcy usług nadzorowania obrazu przekazywanego przez monitoring.

Jednocześnie informujemy, że nie przekazujemy Państwa danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego i nie zamierzamy dokonywać tego w przyszłości.

VII. Okres przechowywania danych:

Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przez okres 14 dni, a w przypadku wystąpienia incydentu – do czasu wyjaśnienia sprawy albo zakończenia odpowiednich postępowań.

VIII. Państwa prawa wprowadzone przez Rozporządzenie RODO:

W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do treści przetwarzanych danych,
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) danych,
 3. prawo do usunięcia danych,
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych m.in. jeżeli Państwa zdaniem dane przetwarzamy bezpodstawnie, nie potrzebujemy ich lub na czas wniesionego przez Państwa sprzeciwu względem przetwarzania danych,
 5. prawo do przenoszenia danych – masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego dane, które nam dostarczyłeś na podstawie umowy lub zgody, możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu administratorowi,
 6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na prawnie uzasadnionym interesie Współadministratorów. Wówczas Współadministratorom nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Z powyższych praw mogą Państwo skorzystać przesyłając nam wiadomość mailową na ustalony przez Współadministratorów adres- rodo@cdf.net.pl lub list przesłany pocztą tradycyjną na nasz adres pocztowy Poznań  ul. Grunwaldzka 34a (60-786 Poznań).

IX. Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 X. Skarga do organu nadzorczego:

W przypadkach uznania, iż przetwarzanie danych narusza przepisy rozporządzenia RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Mogą Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego zarówno w Polsce (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych- Infolinia: 606950000), jak i w państwie członkowskim UE swojego zwykłego miejsca pobytu, miejsca pracy lub domniemanego naruszenia.

XI. Dobrowolność podania danych i konsekwencje ich nie podania:

Podanie danych ma charakter obowiązkowy dla osób przebywających na monitorowanym terenie.