1

DUE DILIGENCE OBSZARU OPRACOWANIA

Zebranie kompleksowej informacji o terenie i obecnych warunkach jego zagospodarowania wraz ze wstępną oceną przyszłego przeznaczenia. Zdjęcia wykonywane za pomocą drona.

Proces
Projektowy

PROCEDURY PLANISTYCZNE

Pozyskanie decyzji planistycznych wymaganych do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę.

Procedury
Administracyjne
2

INWENTARYZACJA OBSZARU

Jeżeli zachodzi taka potrzeba wykonujemy zdjęcia za pomocą drona oraz sporządzamy inwentaryzacje istniejących obiektów poprzez najnowsze technologie skanowania 3d.

Proces
Projektowy
3

ANALIZA CHŁONNOŚCI WSTĘPNA KONCEPCJA

Etap analiz obejmuje wiele aspektów studyjnych, takich jak ocena potencjału działki, ocena oddziaływania inwestycji na środowisko czy weryfikacja dostępności infrastruktury. W tym etapie opracowujemy założenia programowe, sporządzamy harmonogram prac i możemy oszacować koszty inwestycji.

Proces
Projektowy

RAPORT ŚRODOWISKOWY

DECYZJA ŚRODOWISKOWA

WYSTĄPIENIE O SPORZĄDZENIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY

Procedury
Administracyjne
4

OPRACOWANIE URBANISTYCZNE DLA WIĘKSZYCH OBSZARÓW

Analizy przedprojektowe mogą zostać wzbogacone o odrębne opracowanie wstępnej koncepcji zagospodarowania terenu zgodnie z decyzjami planistycznymi.

Proces
Projektowy
5

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY

Możliwy do sporządzenia w technologii bim oraz pod kątem certyfikacji leed, breeam, green building.

Proces
Projektowy
6

KONCEPCJA PEŁNOBRANŻOWA

Program funkcjonalny, koncepcja zagospodarowania działki, rzuty wszystkich kondygnacji, charakterystyczny przekrój czy elewacje z doborem kolorystyki i materiałów. Nieodłącznymi elementami projektu koncepcyjnego są fotorealistyczne wizualizacje, bilanse powierzchni, oszacowanie wstępnego kosztu.

Proces
Projektowy
7

PROJEKT BUDOWLANY

Projekt budowlany jest wielobranżowym uszczegółowieniem projektu koncepcyjnego i obejmuje swoim zakresem elementy niezbędne do uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę. Elementem projektu budowlanego jest także szereg wymaganych prawem uzgodnień i opinii

Proces
Projektowy

DECYZJA O POZWOLENIU NA BUDOWĘ

Procedury
Administracyjne
8

PROJEKT WNĘTRZ

Sporządzany równolegle z projektem budowlanym i wykonawczym, w pełni skoordynowany międzybranżowo. Obejmuje szereg szczegółowych rzutów, kładów, detali oraz zestawień materiałowych.

Proces
Projektowy
9

PROJEKT ZIELENI

Inwentaryzacja istniejącej zieleni, projekty nasadzeń, małej architektury, wytyczne do prac pielęgnacyjnych, zestawienia i bilanse.

Proces
Projektowy
10

PROJEKT WYKONAWCZY / PRZETARGOWY

Rozwinięcie i uszczegółowienie rozwiązań zawartych w dokumentacji budowlanej na potrzeby realizacji inwestycji, sporządzenie kosztorysów. Przekazywana dokumentacja jest w pełni zweryfikowana, skoordynowana międzybranżowo i kompletna dla celu realizacji.

Proces
Projektowy
11

PRZYGOTOWANIE MATERIAŁÓW MARKETINGOWYCH

Uzupełnienie prospektów, przygotowanie kart lokali, wykonanie wizualizacji i makiet.

Proces
Projektowy
12

POMOC W PRZEPROWADZENIU PRZETARGU

Udział w naradach związanych z organizacją przetargu, jego rozstrzygnięciu i pomoc przy wyborze oferenta.

Proces
Projektowy

PRZETARG

Wybór generalnego wykonawcy.

Budowa
13

ROZPOCZĘCIE BUDOWY

NADZORY AUTORSKIE

Dbałość o realizację inwestycji zgodnie z projektem, udział w naradach technicznych, uzgadnianie i ocenę zasadności rozwiązań zamiennych.

Budowa
14

POZWOLENIE NA UŻYTKOWANIE

Pomoc w przygotowaniu wniosku o pozwolenie na użytkowanie.

DECYZJA O POZWOLENIU NA UŻYTKOWANIE

Procedury
Administracyjne

UCZESTNICTWO W PRACACH ZWIĄZANYCH Z ODBIOREM

Ocena kompletności wymaganych prawem odbiorów.

Budowa