Klauzula informacyjna dla Kontrahentów będących osobami fizycznymi CDF Architekci sp. z o.o. Sp.k.

I. Administratorem Państwa danych osobowych są podmioty wchodzące w skład Grupy CDF Architekci, tj. 

 1. spółka CDF Architekci sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 34a,
 2. spółka CDF Architekci sp. z o.o. II sp.k. z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 34a,
 3. Karol Fiedor prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „CDF ARCHITEKCI BIURO PROJEKTOWE KAROL FIEDOR” z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 34a.

na zasadzie Współadministrowania.

II. Państwa dane osobowe są     W S P Ó Ł A D M I N I S T R O W A N E   przez podmioty wchodzące w skład grupy „CDF Architekci” w celu: rozwijania  marki „CDF Architekci” poprzez stworzenie możliwości kompleksowego świadczenia usług na jak najwyższym poziomie, przy wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań oraz przy pomocy kadry posiadającej odpowiednie umiejętności i kwalifikacje, w tym dążenie do jednolitej obsługi klienta i zmniejszenie kosztów funkcjonowania poprzez synergię – na podstawie Porozumienia o współadministrowaniu danymi.

III. Wyciąg istotnych dla Państwa postanowień Porozumienia o współadministrowanymi danymi jest dostępny na życzenie lub na naszej stronie internetowej www.cdf.net.pl w zakładce RODO. W tym miejscu wskazujemy, że:

 1. za wykonanie obowiązku informacyjnego wobec Państwa odpowiedzialna jest CDF Architekci sp. z o.o. sp.k.,
 2. za odpowiadanie na Państwa zapytania i realizację Państwa praw odpowiedzialna jest CDF Architekci sp. z o.o. sp.k.
 3. nie powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
 4. ustaliliśmy następujący PUNKT KONTAKTOWY dla osób fizycznych, których dane osobowe są przez nas Współadministrowane: Punkt Kontaktowy Grupy CDF Architekci, ul. Grunwaldzka 34a, 60-786 Poznań lub e-mail: rodo@cdf.net.pl.

WAŻNE! Pomimo wyznaczenia Punktu Kontaktowego, są Państwo uprawnieni do realizowania swoich praw wobec każdego ze Współadministratorów. W takiej sytuacji Państwa żądanie zostanie przekazane rzez Współadministratora do spółki CDF Architekci sp. z o.o. sp.k., która odpowie na żądanie.

IV. Państwa dane osobowe przetwarzamy Państwa w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

 1. w celu zawarcia umowy świadczenia na Państwa rzecz usług w ramach prowadzonej przez nas działalności – na podstawie Państwa zainteresowania naszymi usługami i podjętych przez Państwa czynności zmierzających do zawarcia umowy;
 2. w celu wykonania zawartej z Państwem umowy – na podstawie zawartej umowy;
 3. w celu wypełniania obowiązków prawnych ciążących na nas w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartej z Państwem umowy na podstawie:
  • przepisów prawa np. w celu ewidencjonowania przychodów (przepisy prawa podatkowego),
 4. w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,– na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu – Test równowagi dostępny na życzenie.

V. Odbiorcy danych:

Państwa dane są udostępniane następującym kategoriom podmiotów:

 1. podmiotom wchodzącym w skład grupy CDF Architekci, na podstawie Porozumienia o współadministrowaniu danymi – aktualny wykaz podmiotów wchodzących w skład Grupy CDF Architekci dostępny na życzenie lub na stronie cdf.net.pl;
 2. podmiotom i osobom, którym udostępnienie danych wynika z treści zawartej pomiędzy nami umowy, tj. celu umowy nie da się zrealizować bez udostępnienia danych tym odbiorcom, np. organom i instytucjom administracji państwowej w związku z ubieganiem się o wydanie pozwoleń czy zaświadczeń, biegłym z danej dziedziny w celu pozyskania prywatnej opinii potrzebnej do realizacji inwestycji;
 3. podwykonawcom – czyli podmiotom, z których korzystamy przy przetwarzaniu danych, z którymi zawarliśmy umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. naszemu usługodawcy hostingowemu, podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi wsparcia IT, firmie księgowej, podwykonawcom zaangażowanym w realizację zawartej pomiędzy nami umowy;
 4. urzędom, organom państwowym i organom administracji, takim jak Urząd Skarbowy, a także innym instytucjom, w zakresie w jakim wymagane jest to dla realizacji wiążącej nas z Państwem umowy oraz przez przepisy prawa.

Jednocześnie informuję, że nie przekazujemy Państwa danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego i nie zamierzamy dokonywać tego w przyszłości.

VI. Okres przechowywania danych:

Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania tj.:

 1. Państwa dane pozyskane w celu zawarcia umowy przechowujemy przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz kontaktowaliście się Państwo z nami;
 2. Państwa dane pozyskane w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy przetwarzamy do czasu zakończenia realizacji umowy, a po tym czasie – przez okres wymagany przez przepisy prawa oraz do końca okresu przedawnienia Państwa roszczeń wynikających z zawartej z nami umowy,
 3. Państwa dane przetwarzane w celu wypełniania obowiązków prawnych ciążących na nas w związku z prowadzeniem działalności i realizacją umowy przetwarzamy przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków, a następnie przez okres, w którym przepisy nakazują nam przechowywać Państwa dane lub przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania ciążących na nas obowiązków.

 

VII. Państwa prawa wprowadzone przez Rozporządzenie RODO:

W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do treści przetwarzanych danych oraz otrzymania ich kopii,
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) danych,
 3. prawo do usunięcia danych,
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, może być realizowane gdy:
  1. zaistnieje szczególna sytuacja odnosząca się do Państwa (uzasadniająca ten sprzeciw), a Państwa dane przetwarzamy: * w interesie publicznym, * w ramach sprawowania władzy publicznej, * na podstawie naszego prawie uzasadnionego interesu, * lub gdy je profilujemy
  2. zawsze, gdy Państwa dane przetwarzamy w celach marketingu bezpośredniego
 6. prawo do przenoszenia danych,
 7. prawo do cofnięcia zgody – gdy przetwarzamy dane na podstawie Państwa  zgody, przysługuje Państwu prawo do jej cofnięcia i to w dowolnym momencie. Ważne, aby zapamiętać, że: cofnięcie udzielonej zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Z powyższych praw mogą Państwo skorzystać przesyłając nam wiadomość mailową na nasz adres: rodo@cdf.net.pl lub list przesłany pocztą tradycyjną na nasz adres pocztowy: ul. Grunwaldzka 34a (60-786 Poznań).

VIII. Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 IX. Skarga do organu nadzorczego:

W przypadkach uznania, iż przetwarzanie danych narusza przepisy rozporządzenia RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zarówno w Polsce (do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, infolinia tel.: 606 950 000), jak i w państwie członkowskim UE swojego zwykłego miejsca pobytu, miejsca pracy lub domniemanego naruszenia.

X. Dobrowolność podania danych i konsekwencje ich nie podania:

W zakresie, w jakim przetwarzanie danych następuje w celu zawarcia umowy i jej realizacji, podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy oraz jej wykonywania. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją nie podania danych będzie brak możliwości zawarcia lub realizacji umowy.