Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy składających dokumenty rekrutacyjne w okresie, gdy nie jest prowadzona rekrutacja

I. Administratorem Państwa danych osobowych są podmioty wchodzące w skład Grupy CDF Architekci, tj.

 1. spółka CDF Architekci sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 34a,
 2. spółka CDF Architekci sp. z o.o. II sp.k. z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzkiej 34,
 3. Karol Fiedor prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „CDF ARCHITEKCI BIURO PROJEKTOWE KAROL FIEDOR” z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 34a.

na zasadzie Współadministrowania.

II. Państwa dane osobowe są W S P Ó Ł A D M I N I S T R O W A N E   przez podmioty wchodzące w skład grupy „CDF Architekci” w celu: rozwijania  marki „CDF Architekci” poprzez stworzenie możliwości kompleksowego świadczenia usług na jak najwyższym poziomie, przy wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań oraz przy pomocy kadry posiadającej odpowiednie umiejętności i kwalifikacje, w tym dążenie do jednolitej obsługi klienta i zmniejszenie kosztów funkcjonowania poprzez synergię – na podstawie Porozumienia o współadministrowaniu danymi.

III. Wyciąg istotnych dla Państwa postanowień Porozumienia o współadministrowanymi danymi jest dostępny na życzenie lub na naszej stronie internetowej www.cdf.net.pl w zakładce RODO. W tym miejscu wskazujemy, że:

 1. za wykonanie obowiązku informacyjnego wobec Państwa odpowiedzialna jest CDF Architekci sp. z o.o. sp.k.,
 2. za odpowiadanie na Państwa zapytania i realizację Państwa praw odpowiedzialna jest CDF Architekci sp. z o.o. sp.k.
 3. nie powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
 4. ustaliliśmy następujący PUNKT KONTAKTOWY dla osób fizycznych, których dane osobowe są przez nas Współadministrowane: Punkt Kontaktowy Grupy CDF Architekci, ul. Grunwaldzka 34a, 60-786 Poznań lub e-mail: rodo@cdf.net.pl.

WAŻNE! Pomimo wyznaczenia Punktu Kontaktowego, są Państwo uprawnieni do realizowania swoich praw wobec każdego ze Współadministratorów. W takiej sytuacji Państwa żądanie zostanie przekazane rzez Współadministratora do spółki CDF Architekci sp. z o.o. sp.k., która odpowie na żądanie.

IV. Państwa dane przetwarzane są przez nas w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

 1. w celu przeprowadzenia przyszłej rekrutacji kandydatów do pracy – na podstawie Państwa zgody.

V. Odbiorcy danych:

Państwa dane są udostępniane następującym kategoriom podmiotów:

 1. podmiotom wchodzącym w skład grupy CDF Architekci, na podstawie Porozumienia o współadministrowaniu danymi – aktualny wykaz podmiotów wchodzących w skład Grupy CDF Architekci dostępny na życzenie lub na stronie cdf.net.pl;
 2. podwykonawcom – czyli podmiotom, z których korzystamy przy przetwarzaniu danych, z którymi zawarliśmy umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. naszemu usługodawcy hostingowemu, podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi wsparcia IT;
 3. podmiotom, którym jesteśmy zobowiązani przekazać Państwa dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Szczegółowy wykaz odbiorców danych dostępny na życzenie.

Jednocześnie informujemy, że nie przekazujemy Państwa danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego i nie zamierzamy dokonywać tego w przyszłości.

VI. Okres przechowywania danych:

Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania tj.:

 1. przez okres 2 lat od momentu przekazania danych w celach rekrutacyjnych.

VII. Państwa prawa wprowadzone przez Rozporządzenie RODO:

W związku z przetwarzaniem przeze nas Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do treści przetwarzanych danych oraz otrzymania ich kopii,
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) danych,
 3. prawo do usunięcia danych,
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 6. prawo do przenoszenia danych,
 7. prawo do cofnięcia zgody – gdy przetwarzamy dane na podstawie Państwa  zgody, przysługuje Państwu prawo do jej cofnięcia i to w dowolnym momencie. Ważne, aby zapamiętać, że: cofnięcie udzielonej zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Z powyższych praw mogą Państwo skorzystać przesyłając nam wiadomość mailową na nasz adres: rodo@cdf.net.pl lub list przesłany pocztą tradycyjną na nasz adres pocztowy: Poznań  ul. Grunwaldzka 34a (60-786 Poznań).

VIII. Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

IX. Skarga do organu nadzorczego:

W przypadkach uznania, iż przetwarzanie danych narusza przepisy rozporządzenia RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zarówno w Polsce (do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, infolinia tel.: 606 950 000), jak i w państwie członkowskim UE swojego zwykłego miejsca pobytu, miejsca pracy lub domniemanego naruszenia.

X. Dobrowolność podania danych i konsekwencje ich nie podania:

 Podanie danych i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji ma charakter dobrowolny.

Jeżeli chcą Państwo wziąć udział w kolejnych rekrutacjach, na podstawie złożonych dokumentów, prosimy  o zawarcie w CV dodatkowej klauzuli:

„Po zapoznaniu się z treścią klauzulą informacyjną NAZWA PODMIOTU DO KTÓREGO CHCĄ PAŃSTWO REKRUTOWAĆ  dla kandydatów do pracy składających dokumenty rekrutacyjne w okresie, gdy nie jest prowadzona rekrutacja, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w składanych dokumentach rekrutacyjnych w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez NAZWA PODMIOTU DO KTÓREGO CHCĄ PAŃSTWO REKRUTOWAĆ  ”. (podpis).