Klauzula informacyjna dla osób przesyłających elektronicznie wiadomości lub zapytania Grupa CDF Architekci

I. Administratorem Państwa danych osobowych są podmioty wchodzące w skład Grupy CDF Architekci, tj.

 1. spółka CDF Architekci sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 34a,
 2. spółka CDF Architekci sp. z o.o. II sp.k. z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 34a,
 3. Karol Fiedor prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „CDF ARCHITEKCI BIURO PROJEKTOWE KAROL FIEDOR” z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 34a.

na zasadzie Współadministrowania.

II. Państwa dane osobowe są W S P Ó Ł A D M I N I S T R O W A N E   przez podmioty wchodzące w skład grupy „CDF Architekci” w celu: rozwijania  marki „CDF Architekci” poprzez stworzenie możliwości kompleksowego świadczenia usług na jak najwyższym poziomie, przy wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań oraz przy pomocy kadry posiadającej odpowiednie umiejętności i kwalifikacje, w tym dążenie do jednolitej obsługi klienta i zmniejszenie kosztów funkcjonowania poprzez synergię – na podstawie Porozumienia o współadministrowaniu danymi.

 

III. Wyciąg istotnych dla Państwa postanowień Porozumienia o współadministrowanymi danymi jest dostępny na życzenie lub na naszej stronie internetowej cdf.net.pl w zakładce RODO. W tym miejscu wskazujemy, że:

 1. za wykonanie obowiązku informacyjnego wobec Państwa odpowiedzialna jest CDF Architekci sp. z o.o. sp.k.,
 2. za odpowiadanie na Państwa zapytania i realizację Państwa praw odpowiedzialna jest CDF Architekci sp. z o.o. sp.k.
 3. nie powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
 4. ustaliliśmy następujący PUNKT KONTAKTOWY dla osób fizycznych, których dane osobowe są przez nas Współadministrowane: Punkt Kontaktowy Grupy CDF Architekci, ul. Grunwaldzka 34a, 60-786 Poznań lub e-mail: rodo@cdf.net.pl.

WAŻNE! Pomimo wyznaczenia Punktu Kontaktowego, są Państwo uprawnieni do realizowania swoich praw wobec każdego ze Współadministratorów. W takiej sytuacji Państwa żądanie zostanie przekazane rzez Współadministratora do spółki CDF Architekci sp. z o.o. sp.k., która odpowie na żądanie.

 

IV. Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu:

 1. udzielenia odpowiedzi na skierowaną do nas wiadomość (e-mail, czy telefon), co jest jednocześnie naszym prawnie uzasadnionym interesem (test równowagi dostępny na życzenie), a jeżeli Państwa kontakt ma na celu zawarcie umowy – w celu podjęcia działań zmierzających do jej zawarcia.

 

V. Odbiorcy danych:

Państwa dane możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

 1. podmiotom wchodzącym w skład grupy CDF Architekci, na podstawie Porozumienia o współadministrowaniu danymi – aktualny wykaz podmiotów wchodzących w skład Grupy CDF Architekci dostępny na życzenie lub na stronie www.cdf.net.pl;
 2. Podwykonawcom – czyli podmiotom, z których korzystamy przy przetwarzaniu danych, z którymi zawarliśmy umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. naszemu usługodawcy hostingowemu czy podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi wsparcia IT;
 3. podmiotom, którym jesteśmy zobowiązani przekazać Państwa dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 

Jednocześnie informujemy, że nie przekazujemy Państwa danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego i nie zamierzamy dokonywać tego w przyszłości.

VI. Okres przechowywania danych:

 1. Państwa dane pozyskane w celu udzielenia odpowiedzi przetwarzamy przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi/wyjaśnienia sprawy lub do czasu, aż cofną Państwo zgodę na przetwarzanie danych albo ustalimy, że dane się zdezaktualizowały;
 2. Państwa dane pozyskane w celu zawarcia umowy przechowujemy przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz kontaktowaliście się Państwo z nami;

 

VII. Państwa prawa wprowadzone przez Rozporządzenie RODO:

W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do treści przetwarzanych danych oraz otrzymania ich kopii,
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) danych,
 3. prawo do usunięcia danych,
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

 

 1. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, może być realizowane gdy:
 • zaistnieje szczególna sytuacja odnosząca się do Państwa (uzasadniająca ten sprzeciw),

a Państwa dane przetwarzamy: * w interesie publicznym, * w ramach sprawowania władzy publicznej, * na podstawie naszego prawie uzasadnionego interesu, * lub gdy je profilujemy

 

 • zawsze, gdy Państwa dane przetwarzamy w celach marketingu bezpośredniego

 

 1. prawo do przenoszenia danych,
 2. prawo do cofnięcia zgody – gdy przetwarzamy dane na podstawie Państwa  zgody, przysługuje Państwu prawo do jej cofnięcia i to w dowolnym momencie. Ważne, aby zapamiętać, że: cofnięcie udzielonej zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Z powyższych praw mogą Państwo skorzystać przesyłając nam wiadomość mailową na nasz adres podany w pkt I lub list przesłany pocztą tradycyjną na nasz adres pocztowy podany w pkt I powyżej.

Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

VII. Skarga do organu nadzorczego:

W przypadkach uznania, iż przetwarzanie danych narusza przepisy rozporządzenia RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zarówno w Polsce (do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, infolinia tel.: 606 950 000), jak i w państwie członkowskim UE swojego zwykłego miejsca pobytu, miejsca pracy lub domniemanego naruszenia.

VIII. Dobrowolność podania danych i konsekwencje ich nie podania:

Podanie danych ma charakter dobrowolny. Brak podania danych oznacza brak możliwości przekazania wiadomości lub brak możliwości udzielenia odpowiedzi na przekazaną wiadomość.