Informacja o sposobie realizacji praw podmiotów danych – Grupa CDF Architekci

Osobom, których dane posiadamy przysługują prawa związane z ich przetwarzaniem wynikające z przepisów tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Poniżej znajdą Państwo niezbędne informacje dotyczące trybu zgłaszania i realizacji żądań realizacji swoich praw.

 

PUNKT KONTAKTOWY

dla osób fizycznych, których dane osobowe są przetwarzane przez Współadministrujących:

Punkt Kontaktowy Grupy CDF Architekci, ul. Grunwaldzka 34a, 60-786 Poznań

lub e-mail: rodo@cdf.net.pl.

 

UWAGA!

Niezależnie od wyznaczenia przez Współadministratorów punktu kontaktowego, każdy podmiot danych uprawniony jest do realizowania swoich praw wobec każdego ze Współadministratorów. W takiej sytuacji jego żądanie zostanie przekazane przez Współadministratora do spółki CDF Architekci sp. z o.o. sp.k., która odpowie na żądanie.

1. Jak mogą Państwo zgłosić żądanie realizacji swoich  praw odnośnie przetwarzania danych osobowych?

Mogą Państwo to zrobić na kilka sposobów:

 • drogą tradycyjną na adres: Punkt kontaktowy Grupy CDF Architekci, Grunwaldzka 34a, Poznań,
 • drogą elektroniczną na adres mailowy: rodo@cdf.net.pl,
 • osobiście w naszej siedzibie, tj. Grupa CDF Architekci, Grunwaldzka 34a, Poznań.

2. Jakie prawa Państwu przysługują?

Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo dostępu do danych,
 • prawo do sprostowania danych,
 • prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych
  • Realizacja tego prawa nie zwalnia nas z obowiązku realizacji innych praw Państwu przysługujących. Jeżeli przekazane dane będą Państwo przechowywać we własnym systemie informatycznych lub innym – są Państwo odpowiedzialni za znalezienie właściwych środków w celu zabezpieczenia tych danych. Dotyczy danych dotyczących Państwa, które nam Państwo przekazali i które przetwarzamy w sposób zautomatyzowany na podstawie Państwa zgody lub umowy.
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  • Dotyczy przetwarzania dokonywanego na podstawie naszego uzasadnionego interesu oraz  zautomatyzowanego przetwarzania polegającego na podejmowaniu decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania oraz przetwarzania w celach marketingu bezpośredniego.
 • prawo do niepodlegania zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania,
  • W każdym momencie mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania. Informujemy, że aktualnie Państwa dane nie są przez nas przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie są profilowane.
 • prawo do wycofania zgody,
  • Cofnięcie przez Państwa udzielonej zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  • Mogą Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego zarówno w Polsce (do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, infolinia: 606-950-000), jak i w państwie członkowskim UE swojego zwykłego miejsca pobytu, miejsca pracy lub domniemanego naruszenia.

3. O co mogą Państwo do nas wnioskować?

W związku z wykonywaniem swoich praw, mogą Państwo zgłaszać do nas żądania związane z realizacją następujących praw:

 • prawa dostępu do danych,
 • prawa do sprostowania danych,
 • prawa do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
 • prawa do ograniczenia przetwarzania,
 • prawa do przenoszenia danych,
 • prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • prawa do wycofania zgody,

 

4. Jakie informacje powinni Państwo podać w zgłoszeniu?

Aby móc przyjąć Państwa zgłoszenie i  je przeanalizować, a także przygotować na nie odpowiedź musimy wiedzieć:

 • kim Państwo są:
  • musimy móc Państwa jednoznacznie zidentyfikować. Jeżeli nie będziemy mieć możliwości jednoznacznej identyfikacji lub będziemy mieć uzasadnione wątpliwości co do Państwa tożsamości – zażądamy dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia Państwa tożsamości,
  • jeżeli w terminie 30 dni od dnia otrzymania prośby o podanie dodatkowych informacji, nie zostaną one przekazane – wniosek zostanie rozpatrzony negatywnie;
 • jaka jest preferowana przez Państwa forma kontaktu zwrotnego:
  • jeżeli przekażą Państwo swoje żądanie elektronicznie, w miarę możliwości informacja zwrotna również zostanie przekazywana elektronicznie, chyba że zażądają Państwo innej formy.

 

5. Jak długo będą Państwo czekać na odpowiedź/realizację żądania?

Państwa zgłoszenia będziemy realizować  bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od jego otrzymania. W tym terminie otrzymają Państwo informację o  działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym żądaniem. W razie potrzeby termin ten możemy przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, o czym Państwa poinformujemy.

 

6. Czy poniosą Państwo koszty realizacji swoich praw?

Realizacja Państwa praw jest co do zasady wolna od opłat. Jeżeli jednak Państwa żądania są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, możemy:

 1. pobrać rozsądną opłatę, uwzględniając administracyjne koszty udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań; albo
 2. odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

W przypadku prawa dostępu do danych, zastrzegamy sobie również możliwość pobrania opłaty za kolejne kopie danych będące wynikiem realizacji tego prawa – opłata będzie mieć rozsądną wielkość uwzględniającą koszty administracyjne pojęcia żądanych działań.

 

7. Czy każde Państwa żądanie zostanie zrealizowane?

Każde zgłoszone żądanie zostanie poddane wnikliwej analizie i jej wynikiem będzie odpowiedź dot. jego realizacji, którą Państwo otrzymają. Jednocześnie chcemy poinformować, że wynikiem analizy może być odmowa realizacji zgłoszonego żądania w przypadku, gdy okaże się one niezasadne lub niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Jednocześnie bardziej szczegółowe informacje o możliwości i sposobie realizacji swoich praw znajdą Państwo w Polityce prywatności.