UBIQ 34

  • Funkcja: biurowa, usługowa
  • Lokalizacja: Poznań, ul. Grunwaldzka 34a
  • Inwestor: prywatny
  • Rok projektu: 2012
  • Rok realizacji: 2013-2014
  • Powierzchnia: 5 811 m2

Kompleks biurowy UBIQ 34 usytuowany jest pomiędzy ulicami Grunwaldzką, Wojskową i Ułańską w Poznaniu, na terenie dawnej jednostki koszarowej, mieszczącej w okresie międzywojennym m.in. XV Pułk ułanów poznańskich. Cały obszar, wraz z istniejącym budynkiem „A”, wpisany jest do Rejestru zabytków pod nr. A294, decyzją z dnia 6.03.1987 jako „Zespół koszarowy przy ul. Grunwaldzkiej 34a”.

 

W bezpośrednim sąsiedztwie analizowanego obszaru znajdują się wolnostojące budynki dawnej jednostki koszarowej oraz współczesne obiekty mieszkaniowe wielorodzinne należące do osiedla Ułańskiego. Wysokość sąsiedniej zabudowy mieści się w przedziale 2 do 4 kondygnacji.

 

Integralną częścią istniejącego kontekstu krajobrazowego jest wartościowy starodrzew, na który składają się kasztanowce oraz pojedyncze okazy innych gatunków drzew. Układ kompozycyjny projektowanej zabudowy przewiduje minimalne ingerencje w istniejące obszary zieleni wysokiej.

Obsługa budynku dla komunikacji pieszej odbywać się będzie ciągiem pieszo-jezdnym od ul. Ułańskiej. Główne wejścia do budynku „A” zlokalizowano od strony północnej /frontowej/, do budynków „B” oraz „C” od strony wewnętrznego dziedzińca. Projektowane elementy zagospodarowania terenu umożliwiają swobodną komunikację pomiędzy budynkami również osobom  niepełnosprawnym.

Obsługa budynku dla komunikacji kołowej odbywać się będzie ciągiem pieszo-jezdnym od ul. Ułańskiej. Przy północnej granicy działki zlokalizowano wjazd i wyjazd dla samochodów osobowych i pojazdów obsługi technicznej oraz rampę zjazdową do parkingu podziemnego pod budynkiem „B”.

 

UBIQ Business Park to zespół trzech budynków roboczo nazwanych A.B.C.

 

B u d y n e k   A .       
Zabytkowy budynek A, znajdujący się w północno- wschodniej części działki, pod względem funkcjonalnym został podzielony na 2 odrębne strefy: zachodnią - usługową, gdzie została zaprojektowana restauracja i wschodnią - biurową.

Do obu części prowadzą dwa niezależne wejścia, zlokalizowane od strony pieszojezdni łączącej ul. Ułańską i Wojskową.

 

Z restauracji przewidziano również dodatkowe wyjście na taras letni, przylegający do dziedzińca wewnętrznego łączącego wszystkie obiekty.

 

B u d y n e k   B .
Przeznaczeniem budynku „B” jest funkcja biurowa uzupełniona o parking podziemny z miejscami postojowymi dla samochodów osobowych, rowerownią oraz pomieszczeniami technicznymi.

 

Budynek złożony jest z dwóch segmentów, każdy z niezależnym wejściem, pionem komunikacyjnym oraz sanitariatami, umożliwiającymi swobodny podział kondygnacji na poszczególnych najemców. Główne wejścia do budynku zlokalizowano od strony wewnętrznego dziedzińca kształtowanego bryłami budynków „A”, „B” i „C”. Powierzchnia biurowa zaprojektowana została w układzie typu open-space, z możliwością wydzielenia pomieszczeń w tradycyjnym układzie korytarzowym. Lokalizacja pionów komunikacyjnych oraz pomieszczeń sanitarnych i technicznych umożliwia podział każdej kondygnacji na maksymalnie 4 niezależne jednostki, odpowiednio dla 4 najemców; łączeniu podlegają wszystkie sąsiadujące ze sobą jednostki. Powyższy układ gwarantuje dużą swobodę aranżacji przestrzeni wewnętrznej z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb poszczególnych najemców.

 

Obiekt zaprojektowano zgodnie z parametrami budynku biurowego klasy „A”.

 

B u d y n e k   C .
Budynek C, zlokalizowany w południowo-wschodniej części działki, został zaprojektowany jako pawilon wielofunkcyjny, umożliwiający dogodną organizację konferencji, wystaw i różnego rodzaju pokazów multimedialnych.

 

Główne wejścia do obiektu znajdują się od strony podestu, wydzielonego między budynkami B i C. Na parterze i w części podziemnej pawilonu znajdują się 2 sale wielofunkcyjne, połączone otwartą klatką schodową. Od strony południowej zostały zlokalizowane: zaplecze sanitarno-techniczne i pomieszczenie magazynowe z dostępem do dodatkowej, zewnętrznej klatki schodowej.

 

Forma architektoniczna oraz rozwiązania konstrukcyjne i instalacyjne.

 

Wyznaczony kształt budynku umożliwia domknięcie kameralnego dziedzińca pomiędzy budynkami „A”, „B” i „C”. Elewacje od strony wewnętrznego dziedzińca - najbardziej atrakcyjne widokowo - maksymalnie przeszklono w systemie fasady semistrukturalnej. Elewacje przy granicach działki, od strony budynków sąsiednich, licowane cegłą z rytmiczną artykulacją modułów okiennych. Zróżnicowanie wysokości zabudowy dwóch segmentów budynku umożliwia realizację obszernych użytkowych tarasów na najwyższych kondygnacjach.

 

Zarówno kubatura jak i zastosowane materiały elewacyjne współgrają z istniejącymi formami przestrzennymi sąsiadującej zabudowy.

 

Elewacje zewnętrzne zaprojektowano w systemie fasad semistrukturalnych, w oparciu o profile aluminiowe.

 

Zastosowano zarówno tradycyjne jak i nowoczesne materiały elewacyjne, adekwatne do przyjętej formy architektonicznej i kontekstu istniejącej zabudowy. Ściany budynku licowane cegłą ręcznie formowaną, mocowaną do żelbetowej konstrukcji za pomocą stalowych wsporników systemowych. Przeszklenia od strony dziedzińca w systemie fasady szklano-aluminiowej semistrukturalnej, elewacje południowa i zachodnia w systemie aluminiowym okiennym z modułami uchylnymi. Przeszklenia ostatniej kondygnacji przy tarasach w systemie fasady szklano-aluminiowej semistrukturalnej z modułami rozwierno-uchylnymi.