Osiedle "Platanowy Park" w Bydgoszczy

  • Funkcja: mieszkalna / usługowa / handlowa / biurowa / hotelowa
  • Lokalizacja: Bydgoszcz, ul. Leśna / Dwernickiego / Sułkowskiego / Kamienna
  • Inwestor: Grupa Kapitałowa Immobile S.A.
  • Rok projektu: 2015
  • Powierzchnia: 109 116 mkw.
  • Powierzchnia całkowita: 184 543 mkw.

Projekt „Platanowy Park” to zespół urbanistyczny budynków mieszkalnych wielorodzinnych z funkcjami towarzyszącymi usług i handlu oraz zespół budynków usługowo-handlowych wraz z nadziemnymi i podziemnymi halami garażowymi, układem komunikacyjnym, terenami zielonymi i infrastrukturą techniczną, zlokalizowane w Bydgoszczy pomiędzy ulicami: Kamienną, Dwernickiego, Sułkowskiego oraz Leśną.

 

Działka inwestycyjna obejmująca teren o pow. ok. 8,5 ha zlokalizowana jest w północnej części miasta, w dzielnicy Osiedle Leśne. Teren ograniczony jest ulicami: Kamienną od południa, Sułkowskiego od wschodu, Dwernickiego od północy oraz projektowaną ulicą Nową Leśną od zachodu. Działka graniczy z terenami Osiedla Leśnego od północy oraz z obszarem funkcjonalnego śródmieścia Bydgoszczy od południa. Odległość od ścisłego centrum miasta wynosi 2,6 km, natomiast do terenów zielonych otaczających Myślęcinek – 1,8 km.

 

Obecne zagospodarowanie terenu obejmuje funkcjonującą halę produkcyjną we wschodniej części działki oraz tereny niezabudowane na pozostałym obszarze. Ukształtowanie terenu charakteryzuje się niewielkimi różnicami wysokości (maksymalna różnica 1,21m na odcinku 294m). Projekt przewiduję wyłączenie z eksploatacji oraz rozbiórkę funkcjonującej hali produkcyjnej, a także skablowanie napowietrznej linii wysokiego napięcia 110 kV usytuowanej w południowej części terenu.

 

Obszar opracowania został podzielony na 10 etapów realizacyjnych, z czego 7 stanowią zespoły obiektów mieszkalnych wielorodzinnych z funkcjami towarzyszącymi, a pozostałe 3 - zespoły budynków usługowo-handlowych z garażami podziemnymi. Planowane terminy oddania poszczególnych budynków do użytku obejmują lata 2017-2023.

 

Dominującą dla przedmiotu opracowania jest funkcja mieszkaniowa. Budynki o zróżnicowanej wysokości, od V do XVI kondygnacji nadziemnych, mieszczą łącznie 1102 mieszkania o całkowitej powierzchni użytkowej ok. 65 500 m2. Większość etapów posiada podpiwniczenie. Funkcja handlowo-usługowa obecna jest w parterach budynków we wszystkich etapach realizacji. W budynkach mieszkalnych przewiduje się lokalizację drobnego handlu i usług z możliwością przystosowania do celów np. biurowych i edukacyjnych (kancelarie, biura, prywatne przedszkola, „domy malucha”, prywatne gabinety medyczne itp.). W etapach usługowych przewidziano miejsca lokalizacji większych obiektów handlowych, w tym sieciowych spożywczych, odzieżowych itp. Etapy usługowe (EU1, EU2, EU3) zaprojektowano jako budynki biurowe z częścią handlowo-usługową w parterze. Powierzchnie kondygnacji zaprojektowano w układzie open-space, z możliwością wtórnego podziału na jednostki biurowe lub dostosowania do innych funkcji - np. kliniki medyczne, prywatne placówki edukacyjne, itp. Etap usługowy EU3 zakłada realizację hotelu z zapleczem restauracyjnym i konferencyjnym. Łączna powierzchnia użytkowa części handlowo-usługowej wyniesie ok. 43 500 m2. W etapie mieszkalnym E6 przewidywana jest realizacja lokalnego centrum kultury dla potrzeb mieszkańców całego osiedla. Pomieszczenie budynku umożliwiają organizację wystaw, spotkań, pokazów filmowych itp. Dodatkowo amfiteatralny układ zagospodarowania terenu parku w bezpośrednim sąsiedztwie centrum kultury umożliwia organizację koncertów, pokazów i imprez zewnętrznych. Uzupełnieniem programu funkcjonalnego są: garaże, pomieszczenia techniczne niezbędne dla właściwego funkcjonowania obiektu oraz komórki lokatorskie. Wszystkie w/w funkcje rozmieszczono w parterach oraz kondygnacjach podziemnych budynków.

 

Teren podzielono na dwie zasadnicze strefy: usługową wzdłuż ul. Kamiennej i Sułkowskiego (bufor akustyczny) oraz mieszkalną na pozostałym obszarze. Komunikacja kołowa została zorganizowana obwodowo, w postaci wewnętrznych dróg osiedlowych, by zapewnić swobodę komunikacji pieszej wewnątrz osiedla.

Kompozycja urbanistyczna została oparta na systemie osi widokowych każdorazowo zamkniętych wizualnie dominantą przestrzenną. Drugim istotnym elementem organizującym przestrzeń osiedla jest centralnie usytuowany park z zielenią niską i wysoką, który przecina całość założenia, umożliwiając dogodną i bezkolizyjną komunikację pieszą i rowerową pomiędzy zespołami budynków oraz istniejącym po przeciwległej stronie ul. Dwernickiego parkiem miejskim.

 

W projekcie zastosowano system gradacji przestrzeni z uwagi na dostępność - wprowadzono przestrzenie publiczne: plac miejski w strefie usługowej oraz park przy centrum kultury, strefy półprywatne: dziedzińce i place wewnątrz kwartałów zabudowy oraz strefy prywatne związane z budynkami w obrębie jednej wspólnoty mieszkaniowej. Dzięki zastosowaniu różnic wysokości terenu podział odbywa się poprzez naturalne bariery krajobrazowe, bez stosowania fizycznych grodzeń. Powyższy autorski model strefowania zapewnia optymalne zróżnicowanie dostępności poszczególnych przestrzeni i umożliwia zarówno aktywną partycypację mieszkańców w życiu społecznym osiedla jak również wysoki poziom prywatności i intymności.

 

Układ dróg wewnętrznych zaprojektowano jako obwodowy, by wyeliminować ruch kołowy wewnątrz osiedla. W strefie ruchu pieszego dopuszcza się jedynie sporadyczny ruch pojazdów uprzywilejowanych (karetki, dostawy w wyznaczonych godzinach, itp.) oraz lokalizację dróg pożarowych zgodnie z przepisami odrębnymi.

 

Układ komunikacji pieszej obejmuje chodniki przy drodze obwodowej oraz sieć bezkolizyjnych dojść w wewnętrznej strefie osiedla (chodniki, place, park). Różnice wysokości pomiędzy strefami publicznymi i półprywatnymi mogą być pokonywane zawsze na dwa sposoby: za pomocą schodów terenowych oraz łagodnych skarp o maksymalnym kącie nachylenia 4%. Z siecią komunikacji pieszej powiązana jest sieć dojazdów rowerowych.

 

Forma architektoniczna osiedla uwzględnia adekwatność doboru środków ekspresji do przeznaczenia poszczególnych obiektów. Budynki mieszkalne uzyskały większą plastykę kształtowania elewacji poprzez wprowadzenie balkonów, loggii oraz zróżnicowanie wysokości poszczególnych segmentów. Obiekty biurowe uzyskały bardziej stonowane fasady o równomiernej rytmice i dużym procencie przeszkleń. Zróżnicowanie formy poszczególnych etapów mieszkaniowych zmniejsza element powtarzalności i kształtuje miejski charakter zabudowy. Wyraźna dywersyfikacja jest także odpowiedzią na różnorodne potrzeby i gusty potencjalnych nabywców lokali mieszkalnych.

 

W projekcie zastosowano materiały elewacyjne adekwatne do funkcji i skali poszczególnych obiektów. Budynki mieszkalne licowane tynkiem szlachetnym oraz cegłą lub płytką elewacyjną ręcznie formowaną o zróżnicowanym zabarwieniu. Stolarka okienna PCV, w parterze witryny w systemie fasady szklano-aluminiowej. Balustrady balkonów pełnoszklane. Miejscowo zastosowano okładziny z elementów drewnianych lub kompozytowych. Detale mocowań i pochwyty ze stali nierdzewnej. Opierzenia z blachy tytanowo-cynkowej. Obiekty biurowe w systemie fasady szklano-aluminiowej oraz miejscowo z zastosowaniem fasady podwójnej, opartej na wspornikach z prefabrykowanych elementów betonowych. Obudowa kondygnacji technicznych na dachu oraz miejscowe zastosowanie „żyletek” na elewacji z elementów prefabrykowanych z włóknobetonu. Dla zadaszenia wejść zastosowano wnęki w fasadzie parteru oraz daszki systemowe szklane.